Снег во Франции

09:21.21/01/2013    Источник:Агентство Синьхуа